Samorząd Doktorantów

Strona główna

Kim jesteśmy?

 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tworzą wszyscy Doktoranci Uniwersytetu prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Samorząd Doktorantów działa na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i regulaminu Samorządu Doktorantów.

Samorząd Doktorantów, działając poprzez swoje organy, które są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu:

  • reprezentuje interesy doktorantów w Uniwersytecie i na zewnątrz,
  • wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uniwersytetu,
  • występuje z wnioskami do władz Uniwersytetu,
  • uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uniwersytetu,
  • prowadzi działalność socjalną, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową w ramach uregulowań prawnych w Uniwersytecie.
Samorząd Doktorantów